Najnowsze technologie świetlne LED - GOMAR PLUS - producent

Gomar Plus Andrzej Łyżwa

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

,, Nowy model biznesowy internacjonalizacji Firmy Gomar Plus szansą na rozwój eksportu innowacyjnych, energooszczędnych i ekologicznych produktów Firmy.”

w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Działanie: II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Poddziałanie: II.2.1: Modele biznesowe MŚP

Celem projektu jest rozwój działalności eksportowej spółki Gomar Plus Andrzej Łyżwa poprzez opracowanie nowego modelu biznesowego zmierzającego do jej internacjonalizacji.

W ramach projektu powstanie dzieło zawierające nowy model biznesowy internacjonalizacji zmierzający do wejścia Gomar Plus Andrzej Łyżwa do rozwoju eksportu innowacyjnych, energooszczędnych i ekologicznych produktów firmy

Projekt realizowany od 3 lipca 2017 roku do 30 listopada 2017 roku.

Wartość kwalifikowalna projektu: 90 000,00 PLN

Wartość dofinansowania projektu z UE: 45 000,00 PLN

                                                                                                                     Projekty zrealizowane

 Firma „Gomar Plus” Andrzej Łyżwa zrealizowała projekt pn.

„Opracowanie metodologii do diagnostyki parametrów oraz określenia ich długookresowej stabilności dla diod świecących LED”

w ramach

Działania III.3 Rozwój B + R w przedsiębiorstwach

Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

na lata 2007 – 2013

Numer wniosku: WND-RPLD.03.03.00-00-059/12

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPLD.03.03.00-00-059/12-00

z dn. 04 września 2013r.